LOST General x Crocs – lần hợp tác đầu tiên với thương hiệu Trung Quốc

LOST General x Crocs – lần hợp tác đầu tiên với thương hiệu Trung Quốc cho những trải nghiệm mới lạ, cũng khẳng định chiến lược phát triển tại Châu Á.