Doanh thu Crocs thấp hơn dự kiến, giá cổ phiếu giảm 20% trong quý I/2020

Doanh thu Crocs thấp hơn dự kiến, giá cổ phiếu giảm 20% trong quý I/2020. Cụ thể sẽ được nói chi tiết trong bài viết dưới đây.